President Thomas L. Martin, Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois

<p></p><p></p>